รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการ Math Science Advance Program

open-house2015

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการ Math Science Advance Program
โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน ลำดับที่ 1- 15 เข้าเรียนในโครงการ Math Science Advance Program (MSAP)
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัว พร้อมชำระเงินสนับสนุนโครงการ
วันที่ 19 – 25 เมษายน 2559 ณ ฝ่ายการเงินโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

คลิกเพื่อดูรายชื่อ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *