รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

open-house2015

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program)
ปีการศึกษา 2559

ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program , Mini English Program) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ ( Mini English Program) ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อ เข้าสอบคัดเลือกใน
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 08.30 น. นักเรียนที่ไม่เข้าสอบคัดเลือกตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คลิกเพื่อดูรายชื่อ English Program ……

คลิกเพื่อดูรายชื่อ Mini English Program ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *