รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program) ปีการศึกษา 2559

open-house2015

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program)

ปีการศึกษา 2559

ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้สอบวัดความรู้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และ ภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program) ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08:30 น. มอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 08.30ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ในวัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

รายชื่นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 English Program คลิกเพื่อดูรายชื่อ…..
รายชื่นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Mini English Program คลิกเพื่อดูรายชื่อ…..

นัดหมายการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 (English Program ,Mini English Program) คลิกเพื่อดู…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *