รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า ห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program)

open-house2015

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า
ห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program)
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้สอบวัดความรู้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program , Mini English Program) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program , Mini English Program) ตามรายชื่อที่แนบท้าย

ประกาศนี้และให้ผู้มีรายชื่อ สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

– โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เวลา 09.00 น. –10.30 น.

– โครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program) เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

นักเรียนที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

คลิกเพื่อดูรายชื่อ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
คลิกเพื่อดูรายชื่อ โครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *