รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

open-house2015
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program)
ปีการศึกษา 2559

ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program , Mini English Program) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program) ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อ เข้าสอบคัดเลือก
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ตามกำหนดการ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ตามกำหนดการสอบแนบท้ายรายชื่อ
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.
นักเรียนที่ไม่เข้าสอบคัดเลือกตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คลิกเพื่อดูรายชื่อ English Program …..

คลิกเพื่อดูรายชื่อ Mini English Program …..

คลิกเพื่อดูกำหนดการสอบสัมภาษณ์……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *