รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย

นางวันทนา ชู​ช่วย ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย​ Digital citizenship management skills (DCMSs) ณ หอประชุมคุรุสภา​ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม​ 2563 โดย นายสมโภช พ่วงเจริญ ผู้ช่วย​ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ เป็นผู้รับมอบแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *