ยินดีต้อนรับ

คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับ ดร.ดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย และรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนและนำคณะไปทำจิตอาสา ณ วัดบางบำหรุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *