ภาพบรรยากาศการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาดและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *