พี่กฤษฏิ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2561 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นการประชุมระดับสูง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ขอแสดงความยินดี 
นายกฤษฎิ์ เจริญชาติ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นักเรียนชั้น 6/5 ปีการศึกษา 2561

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations And Global Affairs -IRGA) มหาวิทยาลัยมหิดลภาคอินเตอร์ (Mahidol University International College – MUIC)
พี่กฤษฏิ์ เป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เข้าไปร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เป็นการประชุมระดับสูง โดยมีผู้เข้าร่วมระดับรัฐมนตรี นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก โดยมาก จะศึกษาในปีที่ 4 ใกล้จบ หรือ นักศึกษาปริญญาโท พี่กฤษฏิ์ได้เข้าร่วมในการประชุม กลุ่มเสวนา และ เป็นนักศึกษาปี 1 คนเดียวที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมในเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว

การประชุมมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ ซึ่งแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวได้ถูกนำเสนอจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
หรือจะสรุปความอย่างง่าย คือ สร้างระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเอง
👏เก่งมากเลย👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *