พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ NR Digital Knowledge Center โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *