ประสานความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจกับโรงเรียนเพื่อให้ความรู้ แนวทางป้องกันและแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *