ระบบนักเรียนD

studentd

ระบบนักเรียนD
“เพื่อ ดูแลนักเรียนเก่งดีมีสุข…ยุคดิจิตอล”
ระบบนักเรียนดิจิตอลคือ นวัตกรรมกลุ่มระบบสารสนเทศที่เต็มรูปแบบอย่างบูรณาการร่วมกับบัตรนักเรียนดิจิทัล L-RFID เพียงบัตรเดียวสำหรับการดูแลนักเรียนอย่างรอบด้าน รวดเร็ว ทันที ทันการณ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตอล ทำให้เข้าใจ เข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างง่ายดาย สามารถพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพอย่างแท้จริง

ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลด Application เพื่อดูข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนได้แล้วครับ

วิธีการดาวน์โหลด Application คลิกเพื่อดู…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *