ประชาสัมพันธ์​ผลงาน NR-SST Project

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง งานเครือข่ายต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันกับ School of Science and Technology ประเทศสิงคโปร์ (NR-SST 2021 Project) เพื่อพัฒนานักเรียน ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษรวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม และการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ภายใต้หัวข้อ United Nations Sustainable Development Goals–UNSDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี(Good Health and Well-being) และการเป็นเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน(Sustainable Cities and Communities)

การจัดกิจกรรมระหว่าง 5 พฤษภาคม – 17 ตุลาคม 2564 ซึ่งผลงานของนักเรียนได้ดำเนินการอัพโหลดและประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ปัญหาโลกอย่างยั่งยืนผ่านสื่อออนไลน์ Instagram “labb_sst_mnr” ซึ่งจะมีผลงานของนักเรียนทั้งสองโรงเรียนทั้งหมด 7 กลุ่ม

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมผลงานของนักเรียน ร่วมกันกด Like และเผยแพร่ความรู้ ผ่าน Link :https://www.instagram.com/labb_sst_mnr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *