ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดจัดกิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” เพื่อมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

กลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป

โทร.02-424-1826 ต่อ 1144

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *