ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *