ประกาศสอบข้อเขียน มัธยมศึกษาปีที่ 4

open-house2015

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2559

ให้มาสอบข้อเขียนทุกคน ในวันที่ 6 มีนาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *