ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และ ภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และ ภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *