ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษฉบับย่อ (MEP)

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษฉบับย่อ (MEP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *