ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2566 (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2551 หรือเกิดก่อนปี พ.ศ.นั้น โดยนับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร)

*เริ่มกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *