📣แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *