ปฏิทินการเรียนปรับพื้นฐาน(ระบบออนไลน์ผ่าน Google Classroom และสื่ออื่นๆ) นักเรียนห้องเรียน EP/MEP โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2563

สำหรับการรับสมัครและการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้งนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *