นางสาวภูญาดา จารุทัศนีย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับเชิญทำการแสดงพื้นบ้านรัสเซีย ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

นางสาวภูญาดา จารุทัศนีย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับเชิญจากกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อทำการแสดงพื้นบ้านรัสเซีย ซึ่งการแสดงชุดนี้แสดงในระหว่างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสวยพระกระยาหาร ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *