ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *