ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *