ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *