ตารางการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2561

คลิ๊กเพื่อดูตารางสอบ ==> ตารางการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2561

การสอบข้อเขียน เป็นไปตามตารางสอบคัดเลือกที่กำหนด

การสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2561

1.นักเรียนรายงานตัวบริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Centre

2.นักเรียนนั่งรอบริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Centre เพื่อรอรับการสัมภาษณ์ โดยเริ่มจากสัมภาษณ์ห้องเรียน EP เป็นลำดับแรก ดังนี้

2.1 เริ่มเรียกนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน EP เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์  โดยเรียกเรียงตามลำดับที่หรือเลขประจำตัวผู้เข้าสอบตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เมื่อถึงคิวแล้วนักเรียนไม่อยู่ในบริเวณที่กำหนด ให้ข้ามไปยังลำดับต่อไป และให้นักเรียนที่มาไม่ทันตามคิวที่เรียกไว้ไปรอต่อท้ายลำดับสุดท้ายของนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน EP

2.2 เริ่มเรียกนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน MEP เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์  หลังจากสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน EP ครบหมดแล้ว โดยเรียกเรียงตามลำดับที่หรือเลขประจำตัวผู้เข้าสอบตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เมื่อถึงคิวแล้วนักเรียนไม่อยู่ในบริเวณที่กำหนด ให้ข้ามไปยังลำดับต่อไป และให้นักเรียนที่มาไม่ทันรอต่อท้ายลำดับสุดท้ายของนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน MEP

หมายเหตุ: หากมารายงานตัวหลังเวลา 12.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ และผู้เข้าสอบปริ๊นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วยตนเอง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826 ต่อ 3118

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *