ตรวจเยี่ยมสนามสอบ PISA

ศน.สิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ และ ศน.สุภาวดี คำนาดี ศึกษานิเทศก์ สพม.กท.1 มาตรวจเยี่ยมการจัดสอบวัดประเมินสมรรถนะเทียบเคียงมาตรฐานสากล (PISA) ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *