งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

_MG_0741

งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (ช่วงบ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ วัฒนธรรมไทยและมีจิตสาธารณะ โดยให้นักเรียน ครู บุคคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันจัดให้มี กิจกรรมดังต่อไปนี้

A4
1.กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นักเรียนทุกคนในห้องแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เวลา 12.30 น.-16.00 น. นำของใช้มือสองมาวางจำหน่าย(จัดตลาดเหมือนถนนคนเดิน) นักเรียนทุกคนต้องนำของมาจำหน่ายเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านอาชีพ โดยโรงเรียนจะมีเอกสารบันทึกแจกให้นักเรียนเขียนข้อมูล นำอะไรมาจำหน่าย ขายในราคา? ได้กำไร? (ครูสุวรรณา พิบูลศาสนสกุล ครูที่ปรึกษา ครูการงานอาชีพฯ)

_MG_0940
2.กิจกรรมประดิษฐ์กระทงลอย ส่งตัวแทนห้อง ห้องละ 5 คน ประกวดกระทงลอย เวลา 9.40 น.-13.00 น. ที่ห้องโภชนาการ โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำกระทงให้ (วัสดุพื้นฐาน) ถ้าต้องการตกแต่งเพิ่มเติมนักเรียนสามารถนำมาเองได้ (ครูเสกสันต์ ยาพิกุล)

_MG_0549

3.การประกวดนางนพมาศ ส่งตัวแทนห้องประกวดนางนพมาศ ห้องละ 1 คน เวลา 12.30-14.30 น. โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายให้ คนละ 500 บาท/คน/ห้อง (เบิกเงินที่ครูนฤมล แดงสอน ในกรณีนักเรียนแต่งตัวเอง และให้มาเบิกหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม)

4.กิจกรรมจิตอาสา ส่งตัวแทนห้อง ห้องละ 2 คน ไปช่วยทำกระทงที่วัดนายโรง เวลา 10.00-13.00 น. (ครูณัฐกมล ลิมปนะชัย)

5. กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมขบวนนำกระทงลอยไปที่วัดนายโรง เวลา 15.30-16.30 น. (ครูปภังกรณ์ หัสดีธรรม)

ห้ามประกอบอาหาร ถ้าเป็นอาหารสำเร็จรูป ขนม ฯลฯ ที่ทำมาจากบ้านสามารถนำมาขายได้
ประเภทเล่นเกมส์ ช้อนไข่ ตักปลา ปาเป้า ไม่อนุญาติให้จัดทำ

***กำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า นักเรียนสามารถบริจาคทางโรงเรียนทั้งหมด หรือแล้วแต่นักเรียนจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้***

*****เงินบริจาคของนักเรียน ส่งที่ครูที่ปรึกษา แล้วนำส่งที่ครูทิตา ครูทัศนีย์ เพื่อที่โรงเรียนจะนำไปบริจาคต่อให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *