คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกราบนมัสการเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าอาวาสวัดบางบำหรุ (พระมหาจัตุรัตน์ เขมปัญโญ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *