คณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *