คณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

คณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Sakunsermkraisri Sirirattana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *