ขอแสดงความยินดี​

นางสาวพัทธ์ธีรา รอดดารา นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตัวแทนของประเทศไทย (ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิ Dieter Schwarz Stiftung และสถาบันเกอเธ่)ให้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาเยอรมัน และการฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเวลา 3 สัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *