ขอแสดงความยินดี​

คณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางกชกร ศรีสุวรรณ นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน นางสาวแก้ว สกุลเสริมไกรศรี นายวีรภาส บุญทอง นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มศรี และ นายเจริญ ปิยะนาวิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรในการเป็นโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุน “โครงการความร่วมมือพัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ CASIO’s Scientific Calculator”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *