ขอแสดงความยินดีกับนางสาวไปรยา ลีวานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับทุนการศึกษา การอบรมภาษาเยอรมัน และการฝึกงานในสถานประกอบการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเวลา 3 สัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *