ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – วิสคอนซิน ประจำปี 2559

070159

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – วิสคอนซิน ประจำปี 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พญาไท
เด็กชายปิยะทัตต์ สุนทร – วิจารณ์ ม.2/2
เด็กหญิงปะราลี เลขาลาวัณย์ ม.2/3
ได้ไปประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *