กิจกรรม “NR FIRST DATE M.1&M.4 PARENTS” 2018

ด้วยเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดกิจกรรม“NR FIRST DATE M.1&M.4 PARENTS” ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและกำหนดการที่ ==> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *