กิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนขึ้น เพื่อต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันให้มีความรักความประทับใจต่อโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *