กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 4 – 8 และ 18 – 22 เมษายน 2565 ทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์และเตรียมความพร้อมเข้าสู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *