กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.1 และระดับชั้น ม.4

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 ณ THE PINE RESORT จังหวัดปทุมธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้เกิดขึ้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจึงขออนุญาตนักเรียน ในความปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *