กิจกรรมการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด

กิจกรรมการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือนวภพ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *