กำหนดการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

open-house2015

ประกาศจากงานวิชาการ
เรื่องข้อกำหนดการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ระเบียบการเข้าสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ให้ผู้เข้าสอบนำปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ ยางลบมาให้ครบถ้วน
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องมืออิเลคทรอนิคทุกชนิดเข้าห้องสอบ ครูผู้คุมสอบไม่รับฝากของมีค่าและโทรศัพท์ทุกชนิด
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่ไม่นำบัตรประจำตัวมา เข้าห้องสอบ
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาที เข้าห้องสอบ
6. นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบ
7. ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่นักเรียนขึ้นห้องสอบ (ผู้ปกครองกรุณาฝากเรื่องไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์)
8. การสอบประเมินบุคลิกภาพ สอบที่ห้องสมุด (ชั้น 2)
9. ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มาสอบประเมินบุคลิกภาพเริ่มทำการ
ทดสอบตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น.(ห้องสมุด)
** ก่อนสอบของทุกระดับชั้นจะมีการเรียกแถวในเวลา 08.30 น. **

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *