การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (ENGLISH PROGRAM และ MINI ENGLISH PROGRAM ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (ENGLISH PROGRAM และ MINI ENGLISH PROGRAM ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

✅ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนกรอกเอกสารตาม links ดังแนบ bit.ly/nrnewstudent64m1
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

✅ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนกรอกเอกสารตาม links ดังแนบ bit.ly/nrnewstudent64m4
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *