การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ MINI ENGLISH PROGRAM ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ MINI ENGLISH PROGRAM ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

✅ชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนกรอกเอกสารตาม links ดังแนบ bit.ly/nrnewstudent64m4 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *