การประเมินคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

nrLogo

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. การทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
– ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
– ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
2. การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
– ม.1 และ ม.2 สอบวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
– สอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *