การประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2565 การสอบธรรมศึกษาและการหารือเพื่อหาแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *