การประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *