Visitors

คณะผู้มาเยี่ยมชม ปีการศึกษา 2559

090259

ยินดีต้อนรับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
ศึกษาดูงาน และเปลี่ยนความรู้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

070259

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมตามโครงการ EIS pedagogy with OJL-Cdt EIS-OJL cloud-digital technology
จัดโดย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559

040259-01

 ยินดีต้อนรับ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

040259
ยินดีต้อนรับ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

020259

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

290159

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

24012559
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม.เขต17 จ.ตราด
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา IS วันที่ 24 มกราคม 2559

140159

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559  ณ  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

120159

โรงเรียนสุวรรณพลับพลา และ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
เข้าศึกษาดูงานการสอนรูปแบบ EIS และการใช้สื่อเทคโนโลยีของโรงเรียนในการบริหาร
วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 08.30 -12.00 น.

Raivinit

Administrators and teachers From
Raivinit Matthayom School & Drouin Secondary College,Australia
On Wednesday 6 January 2016

060159

ผู้บริหารมัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม3
ประชุมทางวิชาการเรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ”
วัน พุธ ที่ 6 มกราคม 2559

คณะที่มาเยี่ยมชมการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2555
1. โรงเรียนนครนายก จังหวัดนครนายก
2. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
3. โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 4. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 6. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ 7. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 8. Jemleer University From Indonesia 9. 102 Teachers & Officers From SMAN 4 Denpasar Indonesia 138. Jam IL High School ( Korea ) 10. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 11. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ปีการศึกษา 2556
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
2. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
3. นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงศึกษาธิการและเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทย
4. โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 5. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
6. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี 7. โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร
8. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2557
1. โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น 2. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3. สมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย 4. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
5. โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
6. ผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีวิทยา
7. ผู้บริหารและครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
8. นักบริหารการศึกษารุ่น 2/2 สถาบันบุคลากรท้องถิ่น156. ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษานำร่องต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
9. โรงเรียนสตรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
10. ผู้บริหาร ผู้เข้าอบรบครูเครือข่าย EIS บูรณาการ
การใช้ภาษาอังกฤษ
11. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
12. โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
13. โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
14. โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
15. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
16. โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
17. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
18. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม
19. โรงเรียนชนบท จ.ขอนแก่น
20. EIS GOLIVE โครงการยกระดับการเรียนการสอนด้วย Google For Education
21. Teachers from Burapha University and Undergraduate Students from Indonesia
22. สมาคมศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติแห่ง Vietnam The Association Education Center of Vietnam
23.ผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมEISแห่งประเทศไทย
24. วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ปีการศึกษา 2558
1.โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1กลุ่ม 3 อบรมผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ EIS
3. ผู้บริหาร คณะกรรมการโครงการ EP โรงเรียนสอาดเผดิม จังหวัดชุมพร
4.เจ้าหน้าที่องค์กร Deloitte Tohmatsu Consulting
5. โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
6. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
7. สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
8. โรงเรียนภ.ป.ร ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
9. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
10. ดร.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
11. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
12. สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่
13. Administrators and Teachers from Bangladesh ผู้บริหารและคณะครูจากบังคลาเทศ
14. โรงเรียนรุ่งอรุณ
15. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง
16. โรงเรียนสตรีวิทยา
17.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจ.สุโขทัย
18.คณะครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จ.ตาก
19.Mr.Darryl Carter Director Of South Austrarian Educational Office To Visit and Share The Sister School Project With MNR.
20.มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม
21.คณะผู้บริหาร ครูนิเทศ สมาคม EIS แห่งประเทศไทย ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
22.คณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
23.โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท