Nairong Fun Run 2019

***NR Fun Run 2019 Picture Gallery***

***ข้อมูลการสมัคร และ BIB Number Click***

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

 • เพื่อนำรายได้มาพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
 • เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ การซ่อมบำรุงโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

 • เชิงคุณภาพ : ประชาชน องค์กรธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ เข้าใจและมีส่วนร่วม และมีความสามัคคี
 • เชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง ครู นักเรียน บุคลากร และโรงเรียนในกลุ่ม สพม.1 กลุ่ม3 นักวิ่งทั่วไป จำนวน 2,000 คน

การสมัครเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 • ค่าสมัคร 500 บาท (1ใบสมัคร/คน) ส่งใบสมัคร (Download) พร้อมแนบเงินที่ครูที่ปรึกษา หรือห้องการเงินชั้น 2
 • หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Website : bit.ly/nrfunrun2019
 • ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้ที่  funrun@nairongschool.com
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครร่วมกิจกรรม ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้รับหมายเลข BIB (ตอบกลับทางE-Mail)

 • แผนที่กิจกรรมเดิน-วิ่ง “Nairong Fun Run 2019”

 

 • ชุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (สีเหลือง) และ ชุดของ Staff  (น้ำเงิน)

     

 • เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล