Nairong Open House 2023

ข้อความกิจกรรมดีๆ กลับมาอีกครั้ง Nairong Open House 2023
สำหรับน้องน้องที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 หรือ ม.4
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดบ้านต้อนรับทุกคนแล้ว
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่งได้ที่  bit.ly/nroh2023
งาน Nairong Open House 2023
เริ่มลงทะเบียนเข้างานเวลา 07.30 น. – 08.20 น.
เริ่มงานเวลา 08.20 น. – 12.30 น.
แล้วพบกันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *