Morning Talk Activity

ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง ที่จะมีครูชาวต่างชาติมาให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *