Charity activity

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งสิ่งของ ได้แก่ สมุด อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และอาหารกลางวันไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนวัดดาวดึงษ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุชุมชนวัดดาวดึงษ์ ย่านพระราม 8 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *